תנאי שימוש – SUGAR RUSH

תקף מתאריך: 26 באוגוסט 2020

1.             מבוא

1.1.                   השימוש באתר http://sugarush.co.il שהינו אתר מסחר אלקטרוני שמאפשר, בין השאר, לרכוש מוצרים שונים (להלן: "האתר" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמשת" או "המזמינה") לתנאים כאמור.

1.2.                   השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשות אשר כשירות משפטית או לתאגידים.

1.3.                   מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, טאשה בע"מ, ח.פ. 516171592 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאתר ו/או המשתמשות בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכימה לכל תנאי השימוש, אל תעשי שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4.                   תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשי בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשי במסגרת זו.

1.5.                   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקשת לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה לכל תנאי השימוש, נא הימנעי מכל שימוש באתר.

1.6.                   בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון נקבה משמעה לשון זכר ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7.                   תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8.                   מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9.                   השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמשת לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

1.10.               בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא sugarushtlv@gmail.com  או בכל דרך אחרת המופיעה באתר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמשת לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

 2.              הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"את" ו"משתמשות", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעילה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"מוצרים", משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.

 3.              רכישת מוצרים באתר; ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים

3.1.                   המפעילה משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת יודגש כי מראה המוצר המופיע על הצג של מכשירכן עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין השאר, מהגדרות התצוגה ואיכות המסך במכשירכן. בכל מקרה יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת ואינן מחייבות באופן כלשהו את המפעילה.

3.2.                   התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי או בכל דרך אחרת כפי שייקבע מעת לעת על ידי המפעילה. יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

3.3.                   אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה יכול ותיעשה באמצעות משלוח לכתובת אשר תבחר המזמינה בהתאם לאזורי המשלוח כפי שייקבעו על ידי המפעילה כמפורט באתר. המפעילה רשאית לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

3.4.                   ייתכן והזמנת המוצרים במשלוח תהיה כרוכה בעלות דמי משלוח במחיר אשר יופיע באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

3.5.                   ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות במפעילת האתר ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים, מגיפות וכו') ועיכובים הנובעים משביתות ו/או צווים של רשות שלטונית שבגינן לא ניתן באופן זמני לספק את המשלוח, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

3.6.                   יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים באמצעות שליח המזמינה לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש ו/או המזמינה לא הגיע לאסוף את הזמנתו במועד, המוצר לא יסופק למזמינה והמזמינה תצטרך לתאם עם המפעילה מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמינה תתאם משלוח נוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המזמינה בדמי משלוח נוספים.

3.7.                   המזמינה תהיה רשאית לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמינה אינה נמצאת (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתה של המזמינה, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמה). עם זאת יובהר כי ככל והמזמינה תאשר זאת, המזמינה מסכימה כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהמפעילה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמינה לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל האמור.

3.8.                   המפעילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמינה לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמינה. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המפעילה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

3.9.                   אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של המפעילה, ולמזמינה לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בשל כך.

3.10.               מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל מקום אחר לרבות, אך לא רק, בעמודים עסקיים של המפעילה ברשתות החברתיות. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.

 4.              שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

4.1.                   מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמינה רשאית לבטל את הזמנתה ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליה בכפוף להוראות שלהלן.

4.2.                   המפעילה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידה. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל כמות של מוצר מסוים אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמינה להודיע למפעילה תוך שני ימי עסקים על אי התאמה כאמור. ככל והמזמינה לא הודיעה למפעילה במועד האמור, יראו את המזמינה כמי שאישרה כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמינה לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

4.3.                   מזמינה אשר מעוניינת לבטל או לשנות הזמנה תיצור קשר עם המפעילה אשר פרטיה מופיעים בתנאי שימוש אלה ותודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין בהקדם. ביטול כאמור יתאפשר במידה וההזמנה טרם נשלחה למזמינה.

4.4.                   עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר המפעילה למזמינה את כספה בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

4.5.                   ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה. לצורך ביטול העסקה על המזמינה ליצור קשר עם המפעילה ולהודיע על רצונה לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמינה וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמינה את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמינה לדאוג להחזרת המוצרים למפעילה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמינה.

4.6.                   עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל המפעילה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר המפעילה למזמינה את כספה בגין ההזמנה כאשר המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את דמי המשלוח ככל ונגבו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל ו/או היעדר זמינות המוצר במלאי, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמינה, זאת בכפוף לבדיקת המפעילה את טענות המזמינה בדבר אי התאמה ו/או פגם ו/או היעדר זמינות, בהתאם לעניין.

 5.              אחריות והיעדר אחריות; תוכן משתמש

5.1.                   מלאי המוצרים באתר משתנה לעתים תכופות ועל כן ייתכנו חוסרים בחלק מהמוצרים המופיעים באתר. במקרה של חוסר במלאי מסוים המזמינה לא תחויב בגין הזמנתה בעבור אותו מוצר שהיה חסר במלאי.

5.2.                   האחריות הבלעדית למוצרים אשר מיוצרים על ידי צדדים שלישיים לרבות לגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכד' חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים. למען הסר ספק המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או צריכה של מוצרים אלה אשר למען הסר ספק אינם מיוצרים על ידי המפעילה (אלא אם מצוין אחרת על גבי המוצר ו/או באתר).

5.3.                   המפעילה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק למשתמשת מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתה של המשתמשת ליצור קשר עם המפעילה ולתאם את החזרתו של המוצר למפעילה ללא עלות.

5.4.                   המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני והמפעילה אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן המפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

5.5.                   המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמינה כתוצאה מרכישה באתר לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתה ו/או בידיעתה של המזמינה ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

5.6.                   המפעילה מאפשרת למשתמשות להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, מידע על עצמן בפרופיל שלהן באתר (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.

5.7.                   המשתמשת מתחייבת כלפי המפעילה כי לא תפרסם באתר ולא תשלח ו/או תעביר בשיחות עם משתמשות באתר כל תוכן לרבות תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשות האתר בפרט. חל איסור על המשתמשת להשתמש בפרטי קשר כוזבים, להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעילה ו/או את המשתמשות באתר בכל דרך אחרת.

5.8.                   כל הסתמכות על מידע שמתקבל מצדדים שלישיים באתר היא באחריותה הבלעדית של המשתמשת ואינה באחריות המפעילה בשום דרך.

5.9.                   המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמשת המפרה אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתה משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמשת לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

5.10.               המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשות (הנחשבות לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמשת, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

5.11.               המפעילה אינה שולטת בתוכן המשתמשת המועלה ו/או המפורסם באתר, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמשת. ויודגש – המלצות שניתנות באתר לרבות המלצות על מוצרים שונים אינן ניתנות על ידי המפעילה ועל המשתמשת להפעיל שיקול דעת בטרם תחליט לאמץ המלצה כזו או אחרת.

5.12.               המשתמשת מבינה בזאת שבאמצעות שימושה באתר ייתכן ותיחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתה. המפעילה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמשת או שנגרם למשתמשת כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמשת שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות למידע שמועלה על ידי משתמשות באתר והמפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשות אשר מועלים לאתר והיא איננה אחראית לפרסום המידע שמועלה על ידי משתמשות כאמור.

5.13.               המשתמשת מאשרת כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמשת המפרה תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

5.14.               המשתמשת מצהירה כי כל שימוש בעצה ו/או המלצה ו/או שירות ו/או מוצר מטעם כל צד שלישי הוא על אחריותה בלבד ולא יהיו לה טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לה כתוצאה משימוש בעצה ו/או המלצה של משתמשת בעקבות ייעוץ כאמור.

 6.              דיוור ישיר

6.1.                   המפעילה עשויה להציע לכל המשתמשות באתר להצטרף לרשימת התפוצה של המפעילה על מנת להציע להן וליידע אותן בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשות בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

6.2.                   למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 7.              קניין רוחני

7.1.                   כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למפעילה.

7.2.                   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

7.3.                   אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

7.4.                   המשתמשת מתחייבת כי לא תפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייבת המשתמשת כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תעתיק ו/או תשעתק ו/או תשכפל/או תכין יצירות נגזרות ו/או תשנה ו/או תתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

7.5.                   הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמשת מאשרת כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

7.6.                   בשימוש באתר המשתמשת מסכימה כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תוכן משתמש בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות הדין.

7.7.                   המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.

 8.              שימוש במידע פרטי ואבטחה

8.1.                   המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

8.2.                   האתר של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשות. כל משתמשת באתר ובשירותיו מתחייבת כי לא תעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשות ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמשת מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמשת באם תפעל כאמור.

8.3.                   ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאינם באחריות המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים המצויים באתר ו/או במסגרת דיוורים ו/או מסרונים אשר יישלחו למשתמשת יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמשת ו/או לרכושה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 9.              תקופה וסיום

9.1.                   הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו תעשה המשתמשת שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמשת.

9.2.                   המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה לרבות במקרים הבאים: (1) המשתמשת הפרה הוראה מהוראות הסכם זה (או פעלה באופן אשר מוכיח בבירור כי היא מתכוונת לעשות זאת או כי אינה מסוגלת לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור המפעילה תמסור למשתמשת, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

9.3.                   המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמשת באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

9.4.                   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמשת או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

9.5.                   ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

 

10.             כללי, סמכות שיפוט והודעות

10.1.               תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

10.2.               חשבון המשתמשת באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

10.3.               המידע והשירות מוצעים למשתמשת כמות שהם AS-IS, והמשתמשת מסכימה ומאשרת כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי הקשור למשתמשת בגין שימוש שהמשתמשת עשתה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמשת על מידע המוצג באתר.

10.4.               על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.   

10.5.               כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך עם שליחתו בדואר אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור מסירה מצד המפעילה.